Ulga internetowa w zeznaniu podatkowym

W 2016 r. uzyskałem dochody z pracy i poniosłem wydatki na internet. Czy mam prawo w zeznaniu PIT-37 za 2016 r. odliczyć od dochodu ulgę internetową?

Czytelnik będzie miał możliwość odliczenia od dochodów ulgi internetowej po spełnieniu szeregu warunków określonych w ustawie o pdof.

Prawo do tego odliczenia mają podatnicy opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 26 ust. 6h ustawy o pdof odliczenie to przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z takiego odliczenia. Ponadto poniesienie (zapłata) wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet wymaga udokumentowania. Co istotne, mogą być one odliczone od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Omawiane odliczenie podlega limitowaniu i w skali roku podatkowego nie może przekroczyć 760 zł.

Zatem w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2016 r. wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet Czytelnik odliczy od dochodu, jeśli nie korzystał z takiego odliczenia w latach wcześniejszych bądź po raz pierwszy skorzystał z odliczenia takich wydatków w zeznaniu podatkowym za 2015 r.

Wówczas odliczeniu od dochodu będzie podlegała kwota faktycznie poniesionych (zapłaconych) na ten cel wydatków, jednak nie więcej niż 760 zł. Na dowód zapłaty Czytelnik powinien posiadać dokumenty zawierające w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty (art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o pdof).

W zakresie omawianej ulgi nie ma znaczenia czy Czytelnik korzystał z usług internetowych za pomocą stałego łącza internetowego, czy bezprzewodowo. W ramach tej ulgi nie podlegają jednak odliczeniu wydatki na zakup sprzętu, komponentów sieci oraz instalację, rozbudowę i modernizację, bieżące utrzymanie (czyli serwis), opłatę aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie z sieci Internet, lecz jedynie opłata za aktywowanie łącza).

Przykład 1

W 2016 r. podatnik osiągnął dochody z pracy i poniósł także wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet na łączną wartość 840 zł. Na dowód poniesienia tych wydatków posiada faktury wystawione na jego imię i nazwisko oraz dowody zapłaty. Ponieważ podatnik w latach wcześniejszych nie korzystał z takiego odliczenia, w zeznaniu podatkowym za 2016 r. będzie miał prawo odliczyć od dochodu tzw. ulgę internetową. Jednak, mimo że faktycznie w 2016 r. poniósł z tego tytułu wydatki w kwocie 840 zł, kwotę omawianej ulgi odliczy od dochodu w ramach ustawowego limitu, tj. w wysokości 760 zł.

Przykład 2

W zeznaniu rocznym za 2014 r. i 2015 r. podatnik skorzystał z prawa do odliczenia tzw. ulgi internetowej. W 2016 r. uzyskał dochody ze stosunku pracy i poniósł także wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w łącznej kwocie 480 zł, co dokumentują faktury wystawione na jego imię i nazwisko oraz dowody zapłaty. Mimo że faktyczna kwota wydatków poniesionych w 2016 r. z tytułu użytkowania sieci Internet mieści się w kwocie ustawowego limitu (760 zł), podatnik w zeznaniu rocznym za 2016 r. nie skorzysta z prawa do odliczenia tzw. ulgi internetowej, ponieważ z prawa tego skorzystał już w dwóch poprzednich latach podatkowych.

Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017, strona 4

dział: O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Autor: Ewelina Piotrowska

źródło