Polityka Prywatności & RODO

Administratorem Danych Osobowych jest I-TEL Paweł Bąk. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby komunikacji na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub zostaną usunięte na prośby Osoby, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres abcrodo@op.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do UODO jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Źródłem informacji o danych osobowych jest osoba której dane dotyczą.