Skorzystaj z bezpłatnych porad prawnych!

Czy w ciągu ostatnich 20 lat ulegliście wypadkowi? Czy uszkodzeniu uległ Wasz pojazd? Być może ktoś z Waszej rodziny lub przyjaciół brał udział w takim nieprzyjemnym zdarzeniu?

Pytamy ponieważ wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że ubezpieczalnie proponują często śmiesznie niskie stawki odszkodowania za złamaną rękę lub inny uszczerbek na zdrowiu. To samo dotyczy naszych pojazdów, które uległy uszkodzeniu nie z naszej winy. Podjęliśmy współpracę z DRB – Centrum Odszkodowań ponieważ sami potrzebowaliśmy skorzystać z takiej pomocy. Teraz wiemy, że było warto i chcemy uświadomić nie tylko naszych klientów, ale wszystkich odbiorców naszych postów, że odszkodowanie może być wyższe.

Specjaliści z DRB walczą o możliwie jak najwyższe odszkodowanie. Nawet jeżeli pewne środki zostały Wam już wypłacone to istnieje szansa, że otrzymacie dopłatę.

Zastanawiacie się pewnie: a co jeśli nie mam żadnej dokumentacji swojego wypadku? Wystarczy podpisać stosowne oświadczenie, aby pracownik DRB w Waszym imieniu wystąpił do odpowiednich placówek o udostępnienie dokumentacji.

Kolejną grupą odbiorców są obcokrajowcy, którzy ulegli wypadkowi przebywając w Polsce w celach zarobkowych lub turystycznych. Wy również możecie starać się o odszkodowanie!

Wszystkich, którzy chcą skorzystać z BEZPŁATNEJ porady prawnej zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 41 345 71 15 lub 690 806 370, a także pod adresem mailowym biuro@ne-trix.com

Przypominamy, że można się z nami skonstatować w dodatkowych językach: angielskim i rosyjskim!


Have you had an accident in the last 20 years? Was your vehicle damaged? Perhaps someone from your family or friends was involved in such an unpleasant event?

We ask it because many of us are unaware of the fact that insurers often offer ridiculously low rates of compensation for a broken arm or other injury. The same applies to our vehicles that have been damaged not by our fault. We have cooperated with DRB – Center of Compensation because we needed to use such help ourselves. Now we know that it was worth it and we want to make it clear not only to our customers but to all the recipients of our posts that compensation can be higher.

DRB specialists fight for the highest possible compensation. Even if some funds have already been paid to you then there is a chance that you will receive an additional payment.

You are wondering: What if I do not have any records of my accident? Simply sign the appropriate statement so that the DRB worker on your behalf goes to the appropriate institution to provide documentation.

Another group of recipients are foreigners who have suffered an accident while being in Poland for commercial or tourist purposes. You can also apply for compensation!

For those who want to benefit from FREE legal advice, please call us at 41 345 71 15 or 690 806 370, or email us at biuro@ne-trix.com.

We remind you that you can come up with us in additional languages: English and Russian!


Если так получилось што вы попали в аварию в течение последних 20 лет? Было ли повреждено ваше транспортное средство? Возможно, кто-то из вашей семьи или друзей был вовлечен в такое неприятное событие?

Мы это задаем, потому что многие из нас не знают о том, что страховщики часто предлагают смехотворно низкие ставки компенсации за сломанную руку или другую травму. То же самое относится к нашим автомобилям, которые были повреждены не по нашей вине.

Мы сотрудничаем с DRB – Центром Компенсации, потому что и нам нужно было использовать такую ​​помощь. Теперь мы знаем, что этого стоило, и мы хотим дать понять не только нашим клиентам, но и всем получателям наших постов, что компенсация может быть выше.

Специалисты DRB борются за максимально возможную компенсацию. Даже если некоторые средства уже были вам выплачены, есть шанс, что вы получите дополнительную оплату.

Вы наверна задаетесь вопросом: а что, если у меня нет никаких записей о моей аварии? Просто подпишите соответствующее заявление, чтобы работник DRB от вашего имени направлялся в соответствующее учреждение для предоставления документации.

Другая группа получателей – иностранцы, которые пострадали от несчастного случая, находясь в Польше в коммерческих или туристических целях. Вы также можете подать заявление на компенсацию!

Для тех, кто хочет воспользоваться бесплатной юридической консультацией, звоните нам по номеру 41 345 71 15 или 690 806 370 или пишите нам по адресу biuro@ne-trix.com.

Напоминаем, что вы можете предложить нам дополнительные языки: английский и русский!